ECONOMICS, BROJ 1

ECONOMICS, BROJ 1 – DECEMBAR 2013.
IZDAVAČ
“OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof. dr Petar Đukić, Univerzitet u Beogradu
UREDNIK
Suzana Simić, master ekonomista, finansije, bankarstvo i osiguranje
REDAKCIJA:
A. Naučna: Dragoljub dr Stojanov, Đuro dr Medić, Božidar dr Stavrić emeritus, Gojko dr Rikalović, Nenad dr Vunjak, Petar dr Đukić, Gordana dr Kokeza, Šefkija dr Berberović emeritus, Danica dr Berberović, Mira dr Šunjić emeritus, Kadrija dr Hodžić, Branko dr Krsmanović, Pajo dr Panić, Hamid dr Alibašić, Ljubomir dr Trifunović, Nenad dr Suzić, Siniša dr Ostojić, Aleksandar dr Stojanović, Marko dr Šarčević, Goran dr Popović, Lorena dr Škuflić, Miladin dr Jovičić.
B. Stručna: Vladan dr Nastić, Milan mr Radović, Zijad mr Krnjić, Dražen mr Cvijanović, Mladen mr Fulurija, Milorad mr Živković Jelena mr Vitomir, Biljana mr Stanivuk
TEHNIČKI UREDNIK
Cvijetin Maletić, dipl. ek.
GRAFIČKI UREDNIK I DIZAJN
Marko Mastilo
PREVOD NA ENGLESKI JEZIK
Nemanja Jovanović, prevod i lektorisanje za engleski jezik od 5-22; 45-78 strane
ŠTAMPA
Mojić, d.o.o. Bijeljina
Tiraž: 300 primjeraka
ISSN 2303-5005
e-ISSN 2303-5013


SADRŽAJ

IMPRESUM
UVODNIK
Prof. dr Petar Đukić
DA LI JE VRIJEME ZA NOVU EKONOMSKU PERIODIKU?
EKONOMIJA PREDUZETNIŠTVA
Prof. dr Marko Šarčević
MEĐUZAVISNOST STEPENA KORIŠTENJA KAPACITETA I OSTVARENE DOBITI U PREDUZEĆU
doi 10.7251/OIK1301001S, UDK 65.012123:336.748.12
Dipl ek. Ognjen Zupur
ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNA FUNKCIJA KAO OKOSNICA TEHNOLOŠKIH INOVACIJA
doi 10.7251/OIK1301003Z, UDK 001.895:005.511
TEORIJSKA EKONOMIJA
Prof. dr Miladin Jovičić, Dipl.ek. Dejan Gračanin
GRANICE FENOMENA GLOBALIZACIJE
doi 10.7251/OIK1301002J, UDK 316.32:338.124.4
POSLOVNE FINANSIJE I BANKARSTVO
Doc. dr Vitomir Starčević
RIZICI OD BITNOG UTICAJA NA KREDITNI BONITET PREDUZEĆA
doi 10.7251/OIK1301005S, UDK 336.71: [005.52:65.012.123
Doc. dr Slobodan Subotić
MJERENJE RIZIKA KREDITNOG PORTFOLIJA
doi 10.7251/OIK1301006S, UDK 336.71: [005.52:005.334
Dipl. ek. Boriša Stevanović
METODE MJERENJA KAMATNOG RIZIKA
doi 10.7251/OIK1301007S, UDK 336.71:[005.52:005.334
MEĐUNARODNA EKONOMIJA
Dr. Vladan Nastić
“MADE IN” ILI “MADE BY” U GLOBALNOJ EKONOMIJI – ŠTA JE RJEŠENJE ZA NACIONALNU EKONOMIJU I IZVOZNO BRENDIRANJE
doi 10.7251/OIK1301008N, UDK 339.564:[659.127.8:336.71
FISKALNA EKONOMIJA
Mr Biljana Stanivuk
UTICAJ FISKALNE POLITIKE NA EKONOMSKE TOKOVE U BOSNI I HERCEGOVINI
doi 10.7251/OIK1301009S, UDK 338.23:336.22+336.127(497.6)
DIGITALNA EKONOMIJA
Dipl. ek. Cvijetin Maletić
POSLOVNA INTELIGENCIJA
doi 10.7251/OIK1301010M, UDK 007:005.51]:004
CASOPIS ECONOMICS, BROJ 1 – CIJELO IZDANJE