PARTICIPACIJA

  1. Dvije recenzije po 40 KM, ukupno 80 KM,
  2. Rad lektora 2 KM po stranici,
  3. UDK broj 5 KM,
  4. Troškovi štampe – paušal 100 KM,
  5. Prevod rada na engleski jezik 10 KM po stranici.

Na ukupan iznos troškova dodati 17 % PDV-a.

Sa svakim autorom se zaključuje ugovor u kome se konkretno navode troškovi koje je obavezan platiti.

Troškovi se plaćaju nakon što rad prođe recenziju i to na žiro račun br. 555-000-00049162-69 koji se vodi kod Nove banke a.d. Banja Luka.

Svakom autoru nakon uplate se izdaje faktura i fiskalni račun.