POZIV ZA V INTERNACIONALNI SIMPOZIJUM NOVA EKONOMIJA

header_logos_5simp

 Oikos Institut – Istraživački centar iz Bijeljine (organizator) i

Imperial Consortium of Research and Development, P.O Box:116974 Dubai, United Arab Emirates (suorganizator),

Some previously arranged events here:
http://imperialconference.com
http://icseca.webs.com/
http://cpmf15.webs.com/
http://biocomp.webs.com/
http://smicconf.webs.com/
http://eeeconf.webs.com/
http://confs.naturalspublishing.com/icpas2017/
http://hssdconf.webs.com/


zajedno organizuju dana 09.juna 2017 godine iz ciklusa Nove ekonomije
V tradicionalni naučni skup
na temu:

 

Savremeno poslovanje i digitalni razvoj


Osnovni cilj simpozijuma je sagledavanje i analiza sadržaja digitalnog progresa i njegovog uticaja na savremeno poslovanje. Digitalizacija poslovanja već dugi period donosi sve dimamičnije promjene na čitavu globalnu ekonomsku scenu, a njeni sadržaji sve više utiču na konkurentnost nacionalnih privreda. Na mikroekonomskom planu digitalne tehnologije vode ka promjeni ekonomske strukture i kvaliteta proizvodnih činilaca. One su sastavni dio svih strategija konkretizacije, koncepta ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama. Skup treba da pruži konkretne odgovore na pitanja kako na kvalitetan način primjeniti nove tehnologije i digitalne tehnike u sklopu ekonomije znanja sa višim nivoom efikasnosti i efektivnosti , sve u cilju održivog razvoja, kao i sa što nižim rizicima svih vrsta.  

Rad naučnog skupa biće plenaran, s ciljem da se ostvari puna interdisciplinarnost i intenzivna interakcija različitih istraživačkih disciplina, kao i stavova i mišljenja autora različite stručne i idejne provenijencije. Neposredni cilj simpozijuma  je da adekvatno lociranje  i razumjevnje  problema  digitalizacije ekonomije i promjena koje ona donosi, kao i da se pruže konkretne ideje i praktična  rješenja za bolje i efikasnije poslovanje. Na skupu će se raditi  kratkim saopštenjima prijavljenih i pripremljenih radova.  Dozvoljena su  pitanja, odgovori na ista u vezi sa saopštenjima, vodiće se plenarna rasprava,  rad okruglih  stolova i sesije za potrebe studenata.

Naziv naučnog rada, apstrakt i ključne riječi potrebno je dostaviti na:

e-mail:novi.economics.institut@gmail.com do 10. aprila, 2017. godine.

Rok za dostavu kompletnih radova je 10. maj, 2017. godine. Svi radovi koji prođu anonimno dvostruko recenziranje, u dogovoru sa autorima biće objavljeni u tematskom broju časopisa “Economics”.

Simpozijum će se održati u Bijeljini, osim ako   Programski odbor ne donese drugačiju odluku.

Program počinje registracijom učesnika 09. juna, 2017. godine, u devet časova, a završava se istog dana u večernjim časovima.

Iznos kotizacije za učešće u radu Simpozijuma iznosi 50 KM, a uplaćuje se na žiro -račun Oikos instituta (5550000004916269), Nova Banka, filijala Bijeljina, najkasnije do 25. maja 2017. godine. Kotizacija ne obuhvata smještaj učesnika skupa, kao ni troškove prevoza.

Učesnicima ovog simpozijuma biće uručeni sertifikati koje će uraditi oganizator i suorganizator.

Certificates to all attendees and registrants from our consortium in Dubai which is accredited by United Nations Global Compact.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefonskog broja
+387(0) 55 423 183 i +387 65 511 328.