Stvarno stanje obaveza FONDA PIO RS na dan 31.12.2014. – Deficit

STAVRNO STANJE OBAVEZA FONDA PIO NA DAN 31.12.2014.GOD 

(Deficit)

 

DEFICIT PO GODINAMA:
2012.god.                     27.049.904,00 KM
2013.god.                     24.776.127,00 KM
2014.god.                     40.854.627,00 KM
Ukupno (2012-2014)    92.680.658,00 KM
UKUPNE OBAVEZE:
31.12.2013.god.        177.719.166,00 KM
31.12.2014.god.        215.808.753,00 KM
ŠTO PREDSTAVLJA RAST U ODNOSU NA 2013. GOD. ZA 21,43%.

STRUKTURA OBAVEZA:
DUGOROČNI KREDIT:
GLAVNICA             90.000.000,00 KM
KAMATA                27.600.000,00 KM
Otplaćena glavnica  5.148.034,00 KM
Ostale obaveze su:
Obaveze za penzije 79.304.073,00 KM
Obaveze prema ino nosiocima osiguranja-odštetni zahtjevi   13.800.630,00 KM
Obaveze po osnovu dugoročnih kredita-glavnice koje dospjevaju do godinu dana 14.124.114,00 KM
Obaze po osnovu kratkoročnog kredita 22.172.000,00 KM
Obaveze za bruto plate i naknade 1.148.818,00 KM
Ostale obaveze 14.466.415,00 KM

 

Jasno se vidi da je Fond PIO RS u predhodne tri godine iskazao deficit u nivou 92.680.658,00 KM, što je više nego sav predhodni deficit od osnivanja Fonda do 31.12.2011. god.

Dakle, sadašnji direktor Fonda PIO RS za svoj mandat (2012.-2014.) iskazao je veći deficit nego svi predhodni direktori zajedno za period (1996.-2011.).

Analiza pokazuje da su ukupne obaveze Fonda PIO RS na dan 31.12.2014. godine, 215.808.753,00 KM, što svakako govori o stanju u Fondu i njegovoj dubiozi. Činjenica je da postoje i potraživanja Fonda, odnosno sredstva po osnovu doprinosa koja su nenaplaćena. Izvjesnost naplate većeg obima  doprinosa  mala je, dakle, moguće je naplatiti manji dio sredstava i to od  onih  subjekata koji imaju životni status (zdravstvene ustanove,  opštine i još neka javna preduzeća). Izražen je rizik naplate doprinosa u velikom stepenu, što sigurno otežava likvidnost Fonda PIO RS.

Ne može se i ne smije uvijek tražiti izgovor za teško i nepodnošljivo stanje u nenaplati doprinosa, taj rizik je uvijek postojao u Fondu od njegovog osnivanja pa do danas, Mislimo da jei loša poslovna politika u Fondu i oko Fonda u posljednih nekoliko godina tome doprinjela.

Prije svega, planiranje ogromnih rashoda koji sigurno nisu potrebni u tom obimu, kao što su sredstva za javne nabavke, oko 5.000.000,00 KM na godišnjem nivou, do 2012. godine, iznosila su najviše do 2.000.000,00 KM. A posebno je pitanje za šta se ta sredstva troše i njihova transparentnost, izražavamo svoju sumnju u sve to.

Zatim, Fond PIO plaća ogromne kamate za korištena sredstva komercijalnim bankama više od 5.000.000,00 KM na godišnjem nivou, kao i niz drugih bespotrebnih rashoda u Fondu.

Samo ove dvije pozicije u bilansima Fonda, za posljednje tri godine, knjiže rashod viši od 30.000.000 KM,  što svakako nikada nije bilo u periodu prije 2012. god.