ECONOMICS, BROJ 4

ECONOMICS, BROJ 4 – JUN 2015.
IZDAVAČ
“OIKOS INSTITUT” d.o.o. Bijlejina
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof. dr Petar Đukić, Univerzitet u Beogradu
UREDNIK
Ivana Cacanović, dipl. ek.
UREDNIŠTVO
Božidar dr Stavrić, emeritus; Šefkija dr Berberović, emeritus; Danica dr Berberović; Mira dr Šunjić, emeritus; Kadrija dr Hodžić; Branko dr Krsmanović; Pajo dr Panić; Hamid dr Alibašić; Ljubomir dr Trifunović; Nenad dr Suzić; Aleksandar dr Stojanović; Marko dr Šarčević; Goran dr Popović; Miladin dr Jovičić; Radmila dr Čičković; Zoran dr Mastilo; Vladan dr Nastić; Zijad mr Krnjić; Dražen mr Cvijanović; Mladen mr Fulurija; Jelena mr Vitomir; Biljana mr Stanivuk; Ognjen M.Sc. Zupur
MEĐUNARODNO UREDNIŠTVO
Dragoljub dr Stojanov; Đuro dr Medić; Marko dr Sekulović; Milivoje dr Radović; Gojko dr Rikalović; Nenad dr Vunjak; Petar dr Đukić; Gordana dr Kokeza; Siniša dr Ostojić; Lorena dr Škuflić; Boban dr Melović; Predrag dr Trpeski; Petar dr Vrgović; Veljko dr Marinković
TEHNIČKI UREDNIK I GRAFIČKI DIZAJN
Marko Mastilo
PREVOD NA ENGLESKI JEZIK
Nemanja Jovanović, prevod i lektorisanje za engleski jezik od 1-8; 57-126 strane
Dejan Mastilo
ŠTAMPA
Mojić, d.o.o. Bijeljina, tiraž: 300 primjeraka