Golem tekući deficit Fonda PIO RS sa 31.12.2013.

Golem tekući deficit Fonda PIO RS sa 31.12.2013.

 

U sljedećim tabelama iskazani su prihodi i rashodi Fonda PIO RS za dvanest mjeseci 2013. godine. U okviru ovih tabela se ne nalaze plate zaposlenih, troskovi javnih nabavki i ostali materijalni troškovi, čime je deficit Fonda PIO znatno veći od predstavljenog.

 

screenshot_7 screenshot_8

RAZLIKA (DEFICIT) = 20 410 777,00 KM *

* U okviru ovog deficita nisu uračunate plate na nivou cijele godine, oko 12 000 000 KM, zatim sve javne nabavke koje nisu male i svi troškovi Fonda. Procjena je da je iskazani tekući deficit Fonda PIO RS najmanje 45 000 000 KM. Ukupni kumulativni deficit je oko 150 000 000 KM